Курс Управління проєктами в Project 2016. Курс Управление проектами в Project 2016.

Курс Управління проєктами в Project 2016. Курс Управление проектами в Project 2016.
 • Код курса:
  Project 2016_B
 • Длительность:
  2 / 16
 • Ближайшие даты:

 • Цена, без НДС:
  Уточните
Описание Курса:
Microsoft Project це інструмент для управління проєктами. 
Важливо розуміти проєктний підхід, його принципи та методи проєктування. 
Ці знання можна отримати на курсі з методології управління проєктами, наприклад, Курс прикладного управління проєктами PmPra або Курс Управління проектами на основі стандарту PMBOK v.7.  
Аудитория:
Курс розрахований на користувачів, впевнено працюють у середовищі Windows, лише на рівні файл – тека – диск - мережевий диск,
з програмами, які входять у Microsoft Office і які працювали раніше у програмі Project чи недостатньо володіють базовими навичками роботи у Project.
==
Курс рассчитан на пользователей, уверено работающих в среде Windows, на уровне файл – папка – диск - сетевой диск, с программами, входящими в Microsoft Office и не работавших ранее в программе Project или недостаточно владеющих базовыми навыками работы в Project. 
Предварительная подготовка:
Не обов'язково, але бажано знання теорії управління проєктами.
==
Не обязательно, но желательно знание теории управления проектами.
Приобретаемые навыки:
Навчитесь як створювати проєкт.
Дізнаєтесь про:
 • метод критичного шляху
 • як створити ієрархічну структуру робіт (WBS)
 • розраховувати тривалість завдань
 • використання бюджетів
 • як робити щоденне, щотижневе чи щомісячне відстеження та складання звітів приємним
 • як відстежувати витрати
 • як керувати змінами ставок витрат
 • як виміряти проєкт порівняно з базовим рівнем
 • як використовувати календарі та часові шкали в Microsoft Project 2013, 2016 та 2019
Содержание курса:
Програма курсу «Управління проектами за допомогою Microsoft Project»
Проекти і управління проектами. Про Microsoft Project
Поняття і терміни, що використовуються при роботі з Microsoft Project
Створення проекту
Створення нового проекту
• Створення нового проекту на основі шаблону
Первинне налаштування проекту
• Налаштування валюти проекту
• Налаштування робочого часу проекту
• Тип планування
• Початок і тип планування проекту
Налаштування календарів проекту
• Налаштування свят, неробочих днів, неповних робочих днів
• Налаштування робочих тижнів
Планування завдань
Типи завдань
Режими планування завдань
• Зміна режиму планування завдань
• Тривалість в завданнях Microsoft Project
Створення завдань
• Звичайне завдання
• Віха (Проміжний етап)
• Завдання при ручному і автоматичному плануванні
• Підсумкове завдання
• Підсумкове завдання при ручному плануванні
• Повторюване завдання
• Зведене завдання проекту
• Неактивні завдання
• Розділення завдання
Зв'язування завдань і типи зв’язків
• Зв'язки при ручному плануванні
Властивості завдань
• Вкладка Загальні
• Вкладка Попередники
• Вкладка Додатково
• Вкладка Примітки
Налаштування діаграми Ганта
Вкладка Формат діаграми Ганта
Копіювання діаграми Ганта в інші застосунки
Налаштування шкали часу
Планування ресурсів
Теорія планування ресурсів в Microsoft Project
• Методологія планування робочих ресурсів
• Методологія планування матеріальних ресурсів
• Методологія планування витратних ресурсів
Створення ресурсів
• Основні дані по робочому ресурсу
• Основні дані по матеріальному ресурсу
Властивості ресурсів
• Вкладка Загальні
• Вкладка Витрати
• Вкладка Примітки
• Представлення Докладно
Призначення ресурсів
Бюджетні ресурси
Робочі ресурси
Матеріальні ресурси
Витратні ресурси
Заміна ресурсу
Робота з валютними ресурсами
Аналіз і оптимізація проекту
Аналіз критичного шляху проекту
Аналіз розподіл витрат по етапах проекту
• Представлення Використання завдань
• Створення поля угрупування завдань
• Створення угрупування, що настроюється
• Створення поля відсотка завдання в зведеному завданні проекту
Аналіз завантаження і використання ресурсів
• Представлення Використання ресурсів
• Представлення Планувальник роботи групи
• Представлення Графік ресурсів
• Інспектор завдань
• Вирівнювання ресурсу
Зв'язки між проектами. Пул ресурсів
Зв'язування декількох планів проектів між собою
Пул ресурсів
• Створення пулу ресурсів
• Підключення пулу ресурсів
• Використання пулу ресурсів
Узгодження проекту
Порівняння версій проекту
Управління виконанням проекту
• Базовий план проекту
• Збереження базового плану
• Параметри Завдання базового плану
• Робота з базовим планом
• Відображення розбіжності базового і поточного планів
• Відображення декількох базових планів
Введення фактичних даних в Microsoft Project
• Відсоток виконання завдання
• Фактичні трудовитрати
• Фактична тривалість, початок і закінчення завдання
• Залишкова доступність
• Фізичний відсоток завершення
• Фактичні витрати
• Фактичні наднормові трудовитрати
• Додаткові представлення для введення фактичних даних
Візуалізація відхилень від базового плану
• Відсоток відхилень витрат за допомогою графічних індикаторів
• Лінії ходу виконання
Аналіз ходу виконання проекту
• Метод освоєного обсягу
Звіти в Microsoft Project
Створення і налаштування звітів
• Представлення даних звіту з використанням декількох валют
Створення наочних звітів за допомогою Excel і Visio
==
Проекты и управление проектами. Microsoft Project 2016.
Понятия и термины, использующиеся при работе с Microsoft Project 2016
Создание проекта

 • Создание нового проекта
 • Создание нового проекта на основе шаблона
 • Первоначальная настройка проекта
 • Настройка валюты проекта
 • Настройка рабочего времени проекта
 • Тип планирования
 • Начало и тип планирования проекта
 • Настройка календарей проекта
 • Настройка праздников, нерабочих дней, неполных рабочих дней
 • Настройка рабочих недель
Планирование задач
 • Типы задач
 • Режимы планирования задач
 • Изменение режима планирования задач
 • Длительность в задачах Microsoft Project
 • Создание задач
 • Обычная задача (Task)
 • Веха (Milestone)
 • Задачи при ручном и автоматическом планировании
 • Суммарная задача (Summary Task)
 • Суммарная задача при ручном планировании
 • Повторяющаяся задача (Recurring Task)
 • Суммарная задача проекта (Project Summary Task)
 • Неактивные задачи (Inactivate Task)
 • Разделение задачи (Split Task)
 • Связывание задач и типы связей
 • Связи при ручном планировании
 • Свойства задач
Вкладка Общие (General)
Вкладка Предшественники (Predecessors)
Вкладка Дополнительно (Advanced)
Вкладка Заметки (Notes)
Настройка диаграммы Ганта (Gantt Char)

 • Вкладка Формат раздела Инструменты диаграммы Ганта
 • Копирование диаграммы Ганта в другие приложения
 • Настройка шкалы времени (Timescale)
 • Настройка Временной шкалы (Timeline)
Планирование ресурсов
 • Теория планирования ресурсов в Microsoft Project 2016
 • Методология планирования трудовых ресурсов
 • Методология планирования материальных ресурсов
 • Методология планирования затратных ресурсов
Создание ресурсов
 • Основные данные по трудовому ресурсу
 • Основные данные по материальному ресурсу
 • Свойства ресурсов
Вкладка Общие (General)
Вкладка Затраты (Cost)
Вкладка Заметки (Notes)
Представление Подробно (Details)
Назначение ресурсов

 • Бюджетные ресурсы
 • Трудовые ресурсы
 • Материальные ресурсы
 • Затратные ресурсы
 • Замена ресурса
 • Работа с валютными ресурсами
Анализ и оптимизация проекта
 • Анализ критического пути проекта
 • Анализ распределение затрат по этапам проекта
 • Представление Использование задач (Task Usage)
 • Создание поля группировки задач
 • Создание настраиваемой группировки
 • Создание поля доли задачи в суммарной задаче проекта
 • Анализ загрузки и использования ресурсов
 • Представление Использование ресурсов (Resource Usage)
 • Представление Визуальный оптимизатор ресурсов (Team Planner)
 • Представление График ресурсов (Resource Graph)
 • Инспектор задач (Task Inspector)
 • Выравнивание ресурса (Level Resource)
Связи между проектами. Пул ресурсов.
 • Связывание нескольких планов проектов между собой
 • Пул ресурсов
 • Создание пула ресурсов
 • Подключение пула ресурсов
 • Использование пула ресурсов
Согласование проекта
 • Сравнение версий проекта
Управление выполнением проекта
 • Базовый план проекта (Baseline)
 • Сохранение базового плана
 • Параметры Задание базового плана
 • Работа с базовым планом
 • Отображение расхождения базового и текущего планов
 • Отображение нескольких базовых планов
 • Ввод фактических данных в Microsoft Project 2016
 • Процент завершения задачи (% Complete)
 • Фактические трудозатраты (Actual Work)
 • Фактическая длительность, начало и окончание задачи
 • Оставшаяся длительность (Remaining Duration)
 • Физический процент завершения (Physical % Complete)
 • Фактические затраты (Actual Cost)
 • Фактические сверхурочные трудозатраты (Actual Overtime Work)
 • Дополнительные представления для ввода фактических данных
 • Визуализация отклонений от базового плана
 • Процент отклонений затрат с помощью графических индикаторов
 • Линии хода выполнения (Progress Lines)
 • Анализ хода выполнения проекта
 • Метод освоенного объема
Отчеты в Microsoft Project 2016
 • Создание и настройка отчетов (Report)
 • Представление данных отчета с использованием нескольких валют
 • Создание наглядных отчетов с помощью Excel и Visio (Visual Report)
Материалы и сертификаты:
Акцент Профі
Расписание курсов на 6 месяцев

Возврат к списку


Перейти на програму курсу "Ефективні презентації power point"
Microsoft Office Excel 2 дні поглиблене навчання
Програма курсу ITIL 4.0, зареэструватись на курс ИТИЛ
Зарегистрироваться на Курс 10961 Автоматизация администрирования с Windows PowerShell