Условия и соглашения c Акцент Профи

Збір та обробка персональних даних |
Сбор и обработка персональных данных

Цим Ви дозволяєте надані Вами персональні дані, включити в базу даних Контагентів ТОВ "Акцент Профі" та (або) ТОВ "ЕКСПЕРТ ЕДЮКЕЙШН", накопичувати, зберігати, обробляти і передавати для виконання Послуг третім особам (Тренерам, Консультантам та іншим субпідрядникам) без попереднього повідомлення Вас, Ваші дані: ім'я, прізвище, по батькові , поштову адресу, телефони (в т.ч. мобільні телефони) з метою ведення господарської діяльності і взаєморозрахунків, реалізації відносин у сфері консультування з питань інформатизації, навчання, надання інших, пов'язаних послуг (надалі - Послуги) відповідно до законодавства України.

 При відвідуванні сайту наші мережеві сервери стандартно реєструють IP-адреса, присвоєний Вам Вашим провайдером Інтернет-послуг, назва сторінки, з якої Ви до нас прийшли, назви сторінок, які Ви відвідуєте у нас, а також дату і тривалість Вашого відвідування. Персональні дані зберігаються лише за умови зазначення їх Вами, наприклад, в рамках реєстрації, анкетування, призового конкурсу або з метою здійснення Договору.

==

При посещении сайта наши сетевые серверы стандартно регистрируют IP-адрес, присвоенный Вам Вашим провайдером Интернет-услуг, название страницы, с которой Вы к нам пришли, названия страниц, которые Вы посещаете у нас, а также дату и продолжительность Вашего посещения. Персональные данные сохраняются лишь при условии указания их Вами, например, в рамках регистрации, анкетирования, призового конкурса или в целях осуществления договора. 

Настоящим Вы разрешаете предоставленные Вами персональные данные, включить в базу данных Контагентов ООО "Акцент Профи" и ООО "Эксперт Эдюкейшн", накапливать, хранить, обрабатывать и передавать для оказания консультационных услуг в сфере информатизации, обучения и других, связанных услуг (далее по тексту - Услуги),  третьим лицам (Тренерам, консультантам и др субподрядчикам) без предварительного уведомления Вас, Ваши данные: имя, фамилию, отчество, почтовый и (или) электронный адрес, телефоны (в т.ч. мобильные телефоны) с целью ведения хозяйственной деятельности и взаиморасчетов, реализации отношений в сфере Услуг в соответствии с законодательством Украины.

==

Оферта ТОВ «ЕКСПЕРТ ЕДЮКЕЙШН» 

1.       Загальні положення.

1.1.  Даний документ є офіційною пропозицією, публічною офертою  ТОВ «ЕКСПЕРТ ЕДЮКЕЙШН», що в подальшому іменується  - «Виконавець» (далі – «Оферта») і містить всі істотні умови, щодо надання пропонованих Виконавцем, обраних Замовником і зазначених в розділі «Найменування та опис інформаційно-консультаційної послуги» оферти консультаційних послуг у сфері інформатизації (далі – «Послуги»).

1.2.  Відповідно до ст. 638 Цивільного кодексу України, в разі прийняття викладених в Оферті умов і оплати Послуг, фізична або юридична особа, яка провадить акцепт цієї Оферти, стає Замовником (акцепт Оферти рівнозначний укладенню договору на умовах, викладених в Оферті), а Виконавець і Замовник разом – Сторонами договору Оферти.

1.3.  У зв'язку з вищевикладеним, уважно ознайомтеся з текстом даної Оферти. Якщо Ви не згодні з будь-яким пунктом Оферти, Виконавець пропонує Вам відмовитися від замовлення Послуг, що пропонуються.

2.       Терміни.

У даній Оферті наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

2.1.  Публічна оферта – пропозиція Виконавця, опублікована в мережі Інтернет за посиланням:  https://www.akcent-pro.com/terms_and_conditions/, адресована будь-якій фізичній та/або юридичній особі, у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним публічний договір про надання консультаційних послуг у сфері інформатизації на умовах, викладених у даній Оферті.

2.2.  Акцепт – повна й безумовна згода Замовника на укладення даної Оферти на умовах, визначених даною Офертою, шляхом повної оплати Рахунку-оферти.

2.3.  Замовник - будь-яка фізична або юридична особа, яка здійснила акцепт Оферти і є таким чином Замовником Послуг Виконавця.

2.4.  Послуга (Послуги) –консультаційна послуга у сфері інформатизації, пропонована Виконавцем, обрана Замовником і зазначена в розділі «Найменування та опис консультаційної послуги у сфері інформатизації» Рахунку-оферти, детальний опис послуги надається за відповідною назвою послуги з переліку послуг на інтернет-ресурсі за посиланням: https://www.akcent-pro.com/courses/

2.5.  Прайс – ціни на консультаційні послуги у сфері інформатизації відповідних тем, програм, форм та спрямування, що можуть надаватися Виконавцем, та розміщені за посиланням:  tps://www.akcent-pro.com/courses/

2.6.  Форма надання послуг – дистанційна або Вебінар – сеанс голосового та (або) відеозв'язку за допомогою мережі Інтернет між Замовником і Виконавцем, в ході якого Виконавець взаємодіє з Замовником в реальному часі для надання обраних Замовником Послуг.

2.7.  Інформаційні матеріали – будь-які текстові, графічні, візуальні, звукові і інші матеріали, що надаються Замовником Виконавцеві під час надання Послуг. 

3.       Предмет Оферти 

3.1.  Предметом цієї Оферти є надання обраних Замовником консультаційних послуг у сфері інформатизації, за темами, програмами, спрямуванням, що зазначено у ,  відповідно до умов цієї Оферти.

3.2.  Форма, програма, строки, вартість, місце та об’єм надання Послуг вказуються в розділі «Найменування та Опис консультаційної послуги у сфері інформатизації» Рахунку-оферти, що є невід’ємною частиною Оферти. 

4.       Умови і порядок надання Послуг 

4.1.  Надання Послуг здійснюється у повному обсязі за умови 100% (сто відсоткової) оплати Замовником Рахунку-оферти.

4.2.  Актуальні ціни (прайс) розміщені за посиланням:  https://www.akcent-pro.com/courses/

4.3.  Оплата Рахунку-оферти здійснюється шляхом перерахування грошових коштів в сумі, зазначеній в Рахунку-оферті, на поточний рахунок Виконавця.

4.4.  Оплата вважається здійсненою Замовником в момент зарахування всієї суми зазначеної в Рахунку-оферті на поточний рахунок Виконавця. Усі розрахунки здійснюються у безготівковій формі, в національній валюті України. Оплата Замовником Рахунку-оферти Виконавця є акцептом цієї Оферти.

4.5.  Після проведення Замовником оплати виставленого Рахунку-оферти, зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, договір Оферти вступає в силу.

4.6.  Протягом не більше 5 (п'яти) робочих днів з моменту акцепту Оферти Виконавець надає Замовнику електронне підтвердження про умови надання Послуги.

4.7.  Виконавець зобов'язується надати Замовнику Послуги, зазначені в Рахунку-оферті, відповідно до опису обраної Послуги.

4.8.  Виконавець зобов'язується надати Послуги якісно і у визначений строк.

4.9.  Інформаційні матеріали при наданні Послуг надаються Замовником безпосередньо на місці надання Послуги і в період її надання, якщо це передбачено відповідною програмою.

4.10.                   Виконавець має право самостійно визначати фахівців та їх кількість для якісного надання Послуг.

4.11.                   Виконавець має право перенести строк надання Послуг, за умови попереднього узгодження перенесення строків з Замовником, не менше як за 3 (три) робочі дні до початку надання Послуг.

4.12.                   Замовник зобов'язується своєчасно приймати надані Виконавцем Послуги відповідно до розділу 5 цієї Оферти і оплатити Послуги Виконавця відповідно до п. 4.3 цієї Оферти.

 5.       Порядок приймання-передачі Послуг. 

5.1.  Приймання-передача належним чином та у повному обсязі наданих Виконавцем Послуг, здійснюється шляхом підписання і передання Виконавцеві Замовником Акту прийому-передачі наданих послуг (далі за текстом Акт) в строк не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання такого Акту від Виконавця.

5.2.  У разі надання Послуг неналежної якості, ненадання або неповного надання Послуг, Замовник має право не підписувати Акт прийому-передачі наданих Послуг, та зобов’язаний в строк не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання такого Акту від Виконавця надати Виконавцеві письмову мотивовану відмову від підписання Акту із зазначенням недоліків, що перешкоджають підписанню Акту.

5.3.  В разі ненадання Замовником мотивованої відмови у зазначений строк, Послуги вважаються наданими Виконавцем в повному обсязі та належної якості.

5.4.  В разі визнання Виконавцем недоліків в наданих Послугах він зобов’язаний повністю усунути їх за власний рахунок, після чого Сторони підписують Акт прийому-передачі наданих Послуг.

6.       Відповідальність Сторін

6.1.  За невиконання чи неналежне виконання умов Оферти Сторони несуть відповідальність, передбачену даною Офертою та  чинним законодавством України.

6.2.  У разі якщо Послуги не були надані Виконавцем з поважної причини (наприклад, хвороба або інші форсмажорні обставини, зазначені в п.8.1. цієї Оферти) і Виконавець своєчасно повідомив Замовника про неможливість надання Послуг в зазначений у цій Оферті  строк, то Виконавець може пвернути Замовнику тільки суму передоплати, внесену за ненадані Послуги, без відшкодування збитків.

6.3.  У разі якщо Замовник не скористався замовленою Послугою повністю або частково, без попереднього повідомлення про це Виконавця не менше ніж за 3 (три) робочих дні до початку надання Послуги, і за умови відсутності вини Виконавця, попередня оплата Замовнику не повертається.

6.4.  За порушення строків надання Послуг з вини Виконавця, якщо не було здійснено попередження Замовника відповідно до п.4.12., Виконавець на вимогу Замовника сплачує останньому пеню у розмірі 0,1 % від загальної вартості консультаційних послуг, що надаються Виконавцем, за кожний день прострочення.

 7.       Строк дії і зміна умов Оферти

7.1.  Оферта вступає в силу з моменту її акцепту Замовником і діє до виконання Сторонами своїх зобов'язань.

7.2.  Виконавець залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на власний розсуд. У разі внесення  Виконавцем змін до Оферти, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на інтернет-сайті за посиланням  https://www.akcent-pro.com/terms_and_conditions/ , якщо інший строк набрання чинності змінами не визначений додатково при такому розміщенні. Виконавець зобов’язується негайно письмово повідомити Замовника про зміну умов Оферти, шляхом направлення електронного листа на відповідну електронну адресу Замовника.

7.3.  Всі суперечки і розбіжності вирішуються шляхом переговорів Сторін.

7.4.  Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку, відповідно  до законодавства України.

8.       Особливі умови

8.1.  Виконавець не несе відповідальності за порушення умов Оферти, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включаючи: дії органів державної влади, пожежі, повені, землетруси, інші стихійні лиха, відсутність електроенергії та/або збої роботи комп'ютерної мережі, страйки, громадські заворушення, епідемії, пандемії, будь-які інші обставини, не обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути на виконання Виконавцем умов Оферти і непідконтрольні Виконавцеві.

8.2.  У разі неможливості надання Послуг з вини Виконавця, з урахуванням умов Оферти, Виконавець зобов'язується здійснити повернення грошових коштів, сплачених Замовником.

8.3.  Замовник зобов'язується використовувати інформаційні матеріали, надані Виконавцем для якісного надання Послуг, тільки в індивідуальному порядку. Замовник зобов'язується не надавати доступ до інформаційних матеріалів третім особам.

8.4.  Замовнику забороняється розповсюджувати або іншим чином використовувати (публікувати, розміщувати на Інтернет-сайтах, копіювати, передавати або перепродаввати третім особам) в комерційних або некомерційних цілях  інформаційні матеріали, які надаються Виконавцем Замовнику в рамках надання Послуг за даною Офертою, створювати на їх основі інформаційні продукти, а також використовувати такі матеріали будь-яким іншим чином, крім як для особистого користування. Оригінальні матеріали є власністю Виконавця та захищаються відповідно до законодавства України.

8.5.  Замовнику та/або учасникам забороняється здійснювати запис вебінару (вебінарів) будь-якими способами (в тому числі на жорсткий диск комп'ютера або за допомогою відеоапаратури) без попереднього, спеціального письмого дозволу Виконавця на такі дії.

8.6.  Послуги надаються для особистого використання Замовником. Забороняється передавати реквізити доступу до вебінару третім особам, або для спільного використання Замовника з третіми особами без попереднього, спеціального письмового дозволу Виконавця.

8.7.  Будь-які права інтелектуальної власності, в тому числі виключні майнові права інтелектуальної власності (виключне право на використання, виключне право дозволяти використання, право перешкоджати неправомірному використанню, в тому числі забороняти таке використання і т.п.) на будь-які матеріали (текстові, аудіо, відео, графічні та будь-які інші матеріали), доступ до яких Замовник отримав в зв'язку з одержанням ним Послуг за, цією Офертою в повному обсязі належать Виконавцю, іншим правовласникам протягом всього терміну дії прав інтелектуальної власності.

8.8.  Замовник і Виконавець зобов'язуються забезпечувати конфіденційність облікових даних Замовника.

Якщо інше прямо не передбачено законодавством, Виконавець не несе відповідальність за збитки будь-якого роду, понесені Замовником у зв'язку з розголошенням Замовником своїх облікових даних.

8.9.  Виконавець не несе відповідальності за збитки будь-якого роду, понесені Замовником через розголошення облікових даних Замовника внаслідок несанкціонованого доступу третіх осіб до технічних ресурсів, що надаються Виконавцем.

8.10. Виконавець має доступ до інформації Замовника виключно з метою технічного забезпечення надання Послуг.

8.11. Виконавець може здійснювати запис аудіо-та візуального вмісту Вебінару для внутрішнього використання Виконавцем та з метою покращення якості надаваних послуг. Аудіо- та візуальний запис Вебінару включає документи та матеріали, якими обмінювались або які переглядались під час Вебінару; відео- та фотозображення учасників Вебінару, запитання та відповіді на опитування, надані учасниками під час Вебінару; стенограма вікна чату Вебінару.

9.       Антикорупційне зостереження

9.1.  Це застереження є наміром Сторін, їх афілійованих осіб, працівників і посередників дотримуватись принципів відкритого і чесного ведення бізнесу, спрямованих на мінімізацію ризиків залучення зазначених осіб у корупційну діяльність, а також на підтримку ділової репутації Сторін Оферти на високому рівні.

9.2.  Сторони, їх афілійовані особи, працівники і посередники при виконанні Оферти зобов’язуються не вчиняти прямо або опосередковано наступні дії:

9.2.1.1.   Платити або пропонувати виплатити грошові кошти або надати інші цінності, безоплатно виконати роботи (послуги), дарувати подарунки тощо публічним органам, посадовим особам, їх близьким родичами, або особам, іншим чином пов'язаним з державою, з метою неправомірного отримання переваг для Сторін, їх афілійованих осіб, працівників або посередників, діючих за Офертою;

9.2.1.2.   Інші дії, що порушують чинне антикорупційне законодавство України, включаючи комерційний підкуп та інші протизаконні і неправомірні засоби ведення бізнесу.

9.3.  У випадку якщо будь-яка Сторона підозрюватиме, що було вчинене або може бути вчинене порушення будь-яких положень цього Розділу, вона повинна проінформувати про це іншу Сторону у письмовій формі. Після письмового повідомлення відповідна Сторона може призупинити виконання своїх зобов’язань за цією Офертою, поки вона не отримає підтвердження того, що порушення не було вчинене і не буде вчинене. Таке підтвердження має бути надіслане протягом десяти робочих днів після дати письмового повідомлення.

9.4.  Ніщо в цій Оферті не може розумітися як встановлення між Виконавцем і Замовником агентських відносин, трудових відносин,  ведення спільної діяльності.

9.5.  Виконавець має право збирати, використовувати, передавати, зберігати або іншим чином обробляти (далі по тексту - «Обробка») інформацію, надану Замовником, яка може бути віднесена до Персональних даних фізичних осіб (далі по тексту - «Персональні дані) з метою надання Послуг.

9.6.  Виконавець проводить Обробку Персональних даних відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх документів про захист персональних даних.

Виконавець проводить Обробку Персональних даних, включаючи транскордонну передачу, за умови дотримання вимог, що пред'являються законодавством для такої передачі, а також за умови забезпечення технічних, організаційних та інших заходів безпеки на рівні, визначеному чинним законодавством України


Перейти на програму курсу "Ефективні презентації power point"
Microsoft Office Excel 2 дні поглиблене навчання
Програма курсу ITIL 4.0, зареэструватись на курс ИТИЛ
курс RH7-SA1. Red Hat 7 - Системное администрирование IЗарегистрироваться на Курс 10961 Автоматизация администрирования с Windows PowerShell